• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :تقی دیزج-پارس آباد در پست گرمی

نام کارفرما:

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : : اجرای پروژه ورود وخروج خط انتقال 230 کیلوولت تقی دیزج- پارس آباد در پست گرمی