• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :پلی نار

نام کارفرما:شرکت پلی نار

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : نصب و راه اندازی تجهیزات خط انتقال چهار مداره 20 کیلوولت از پست ماشین سازی به شرکت پلی نار