• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیمکشی خط 63 کیلوولت چهارمداره ارتباطی پست سراب

نام کارفرما:برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :5ماه

توضیحات بیشتر :