• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیمکشی خط 132 کیلوولت جعفرآباد- گرمی در پست بیله سوار

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :17 روز

توضیحات بیشتر : سیمکشی پروژه ورود- خروج خط 132 کیلوولت جعفرآباد- گرمی در پست بیله سوار