• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های روشنایی

نام پروژه :پروژه هشت بهشت شهر جدید سهند

نام کارفرما:شرکت عمران شهر جدید سهند

مدت زمان اجرا :2 ماه

توضیحات بیشتر : عملیات اجراییمربوط به نیرورسانی و اجرای شبکه تامین روشنایی مسیر هشت بهشت شهر جدید سهند