• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :انرژی های نو

نام پروژه :تامین برق مصرفی ایستگاههای BRT در سطح شهر تبریز

نام کارفرما:

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر :