• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت کمی آباد در پست نمین

نام کارفرما:

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : دمونتاژ، حمل، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت کمی آباد در پست نمین