• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت کمی آباد در پست نمین
دمونتاژ پست فیوزی 63/20 کیلوولت مرادلو و حمل و نصب و راه اند...
راه اندازی پست سیار 132/20 کیلوولت از پست سردرود و نصب در شه...
بی خط دوم 132/20 کیلوولت چالدران
بهره برداری پست 63/230 کیلوولت سراب و خطوط ارتباطی آن
اجرای عملیات طراحی و تهیه پست 63 کیلوولت
پست 63/20 کیلوولت تیکمه داش